FOLKOLOVE 2023

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze rozpoczyna II edycję programu „Wsparcia zespołów ludowych tanecznych i śpiewaczych”, który w roku 2023 obejmie cztery powiaty: świebodziński, zielonogórski, nowosolski oraz wschowski.

Celem programu będzie pielęgnowanie tradycji ludowych z uwzględnieniem różnorodności folkloru na Ziemi Lubuskiej, poprzez wspieranie ludowych zespołów pieśni i tańca, a także grup śpiewaczych.

Głównym punktem w tym programie jest ogłoszenie konkursu pomocy finansowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację wydarzeń kulturalno – edukacyjnych m.in.:

– udział zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych w prestiżowych przeglądach, konkursach, festiwalach,

– promocję zespołu ludowego oraz grup śpiewaczych,

– organizacje koncertu,

– zaprojektowanie strojów ludowych (usługa projektowa, zakup tkanin, art. krawieckich i pasmanteryjnych),

– nagranie i tłoczenie płyty zespołu,

– wynajem niezbędnego sprzętu do realizacji działań i celów projektu,

– materiały niezbędne do realizacji działań, które zostaną zużyte na potrzeby projektu i nie będą tworzyły wyposażenia uczestnika po zrealizowaniu konkursu np. art. biurowe, plastyczne.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się zespoły ludowe oraz grupy śpiewacze z terenu czterech powiatów województwa lubuskiego: świebodzińskiego, zielonogórskiego, nowosolskiego oraz wschowskiego.

W ramach wsparcia zespołów ludowych tanecznych i śpiewaczych planowane są przedsięwzięcia warsztatowe ze specjalistami z zakresu:

– zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, fundacji oraz pozyskiwania środków pomocowych.

– akompaniamentu (wsparcie w doborze tonacji akompaniamentu oraz doborze repertuaru do posiadanych zasobów),

kształcenia śpiewu i emisji głosu (wskazanie kierunku rozwoju zespołu w zakresie doboru utworów do repertuaru),

– ruchu scenicznego i etnografii (wskazanie, jak zachować się na scenie podczas występów, pomoc przy ułożeniu sposobu poruszania się na scenie, pokazanie źródeł powstania grup etnicznych, pomoc przy doborze strojów ludowych i dodatków zgodnie z ich pochodzeniem i tradycjami),

– badań dotyczących pochodzenia, historii i dorobku zespołów ludowych, efektem badań będzie wydanie publikacji.

W I edycji programu udział wzięło 28 zespołów z powiatów: żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego. Udzielono 13 grantów na łączną kwotę 72 476,14 zł.

Regulamin konkursu wraz załącznikami będzie do pobrania na stronie www.rcak.pl w zakładce FolkoLove 2023 w dniu ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

Zaproszenie do programu FL2023

FolkoLove – karta zgłoszeniowa na warsztaty

Reulamin FolkoLove 2023

załącznik nr 1 – FL2023

załącznik nr 2 – FL2023

załącznik nr 3 – FL2023

załącznik nr 4 – FL2023

 

 

Skip to content