W ramach projektu „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT ( I i II typ projektu), nr projektu: RPLB.04.04.01. IZ.00-08-K01/16 powstanie nowy budynek RCAK.

Budynek będzie miał trzy kondygnacje. Znajdzie się tu m.in. wielofunkcyjna sala widowiskowa na ok. 130 osób, hole wystawowe, trzy interaktywne sale z możliwością połączenia z przestrzenią holu, sale trenerskie, pracownia poligrafii – sala starego i nowego druku, sala design project, kawiarnia, sala taneczna i garderoby, toalety, magazyny, pokoje instruktorów.

Teren parku zostanie zrewitalizowany poprzez odtworzenie pierwotnego układu ścieżek i alejek. Elementy małej architektury będą wykonane wg wzorów historycznych, zostanie odtworzona fontanna. Zieleń parkowa będzie poddana kompleksowej pielęgnacji, planowane są również nasadzenia krzewów różanych i bylin. Zaplanowana jest również renowacja zabytkowego ogrodzenia.

Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku – renowacja ogrodzenia

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury

Finansowanie: RPO

Nr UZP: 606038-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-20 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-20 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-11-04 przez Dagmara Domagała

Treść:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Regionalne Centrum Animacji Kultury
 
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości robót budowlanych mniejszej niż 5 350 000 euro.
 
„Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku – renowacja ogrodzenia”

Załączniki

Przetarg nieograniczony na renowację ogrodzenia

 

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury

Finansowanie: RPO

Nr UZP: 570361-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-08-20 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-08-20 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-08-05 przez Joanna Stremich

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI  KULTURY
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości robót budowlanych   mniejszej niż  5  350 000 euro.
pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku – renowacja ogrodzenia”.
 
Załączniki

Umowa z “Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat”

W dniu 14 listopada 2018 r. Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze podpisał umowę z Panem Jackiem Bułatem prowadzącym działalność pod nazwą Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat , z siedzibą w Poznaniu , której przedmiotem jest:

– wykonanie dokumentacji zawierającej aktualizację projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania robót zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia sporządzonym przez Zamawiającego,

– opracowanie zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę w projekcie w stosunku do pozwolenia na budowę objętego decyzją nr 899/2016 z dnia 21.12.2016 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Całkowity koszt realizacji umowy to kwota 66 420,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

Skip to content