Sienkiewicza 11

65-431 Zielona Góra
sekretariat@rcak.pl

Pon - Pt 8:00 - 16:00

Projekt „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” to działanie, które przywróci świetność jednej z najpiękniejszych zielonogórskich pereł architektury. W XIX w Hermann Sucker – znany pionier przemysłu metalowego i włókienniczego dawnego Gruenberga wraz z bratem Friedriechem wybudowali przy obecnej ulicy Sieniewicza swoje reprezentacyjne wille, zresztą nieopodal zabudowań swojej fabryki, znanej zielonogórzanom po wojnie jako ZEFAM.

Willa Hermanna Suckera oraz park otaczający ją (znacznie większy niż dziś, bo liczący ponad 4 hektary) przechodziła te same losy, co i miasto i Ziemie Odzyskane, w 1945 roku była czasowo szpitalem wojskowym, wówczas też zniszczono i zrabowano ekskluzywny wystrój i wyposażenie domu.

W latach 90-tych XX-ego wieku w budynku siedzibę miał Ośrodek Folkloru oraz działające nadal Regionalne Centrum Animacji Kultury. Na podstawie wykonanego projektu realizowany jest rozległy remont i przebudowa mająca na celu przywrócenie świetności obiektowi z dostosowaniem do typowo kulturalnych funkcji potrzebnych w tym rejonie miasta.

Po zakończeniu przebudowy oddane do użytku zostaną pomieszczenia umożliwiające realizacje działań statutowych Regionalnego Centrum Animacji Kultury m.in. Studio Nagrań czy Klub Jazz Harlem.

Cele szczegółowe tego projektu to:

– poprawa dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami narządu ruchu,
– poprawa stanu technicznego budynku,
– poprawa ładu przestrzenno-funkcjonalnego w zakresie infrastruktury kulturalnej w obszarze zdegradowanym Śródmieścia miasta Zielona Góra, dotyczy obszaru zamieszkanego przez ponad 23 tysiące osób,
– znaczące unowocześnienie zaplecza technicznego poprzez zakupienie nowych elementów wyposażenia.

Działania rozłożone są na lata 2016-2019.

Realizatorem zadania jest Regionalne Centrum Animacji Kultury.

 

Przebudowa i remont budynku willowego RCAK – dostawa wyposażenia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„ Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury – dostawa wyposażenia”.

 – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)

– o wartości zamówienia, która nie przekracza równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp

Przetarg na dostawę i wyposażenie RCAK

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury

Finansowanie: RPO

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-08-13 13:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-08-05 przez

Regionalne Centrum Animacji Kultury
Ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
_________________________________
                  Zamawiający
 
Znak sprawy: DZ.231.1.2019
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Przebudowa i remont budynku willowego  Regionalnego Centrum Animacji Kultury – dostawa wyposażenia”.
– prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.poz. 1986, ze zm.)
– o wartości zamówienia, która nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
➥ SIWZ
➥ Zmiana SIWZ
➥ 01.1.Część I SIWZ zał. nr 1 Oświadczenie
➥ CZĘŚĆ II Opis Przedmiotu Zamówienia
➥ Opis minimalnych parametrów wyposażenia – RCAK
➥ 04.1 Część IV SIWZ zał. nr 1 Formularz cenowy
➥ Zestawienie wraz z lokalizacją wyposażenia
 ➥ Willa wyposażenie meblowe AW.1
 ➥ Willa wyposażenie meblowe AW.2
➥ Willa wyposażenie meblowe AW.3
➥ Willa wyposażenie meblowe AW.4
➥ Willa wyposażenie meblowe AW.5
Willa wyposażenie meblowe AW.6
➥ Willa wyposażenie meblowe AW.7
 ➥ Część III – Wzór umowy o zamówienie publiczne (z załącznikami)
 ➥ 04.0 Część IV SIWZ Formularz ofertowy
➥ 04.2 Część IV SIWZ zał. nr 2 Oświadczenie
➥ 04.3 Część IV SIWZ zał. nr 3 Oświadczenie
➥ Informacja z otwarcia ofert
➥ Zawiadomienie o unieważnieniu
Skip to content