Zapraszamy do korzystania z bazy funduszy, która została stworzona po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania projektów kulturalnych.

Poniżej przedstawiamy wszelkie informacje przydatne w procesie wyboru odpowiedniego programu, który może pomóc zrealizować projekt kulturalny. Spis programów został ułożony w kolejności alfabetycznej. Każda pozycja zawiera krótką charakterystykę programu, a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są wszystkie niezbędne informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dofinansowania.

FFundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane jest dofinansowanie instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

W ramach wszystkich obszarów programowych, finansowane są takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.
O dotacje mogą wnioskować: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Więcej informacji na stronie:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

FFundacja Banku Zachodniego WBK program grantowy Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja stwarza możliwości dla ludzi ambitnych i odpowiedzialnych, kreuje lokalnych liderów. Fundacja tworzy projekty, dzięki którym młodzież może odkrywać bogactwo polskiego dziedzictwa narodowego i odnajdywać w nim punkty odniesienia do własnych decyzji i refleksji. Dodatkowo promuje kreatywność i przedsiębiorczość młodych ludzi. Wspiera działania, które są niestandardowe, wymagają wyobraźni i odwagi w realizacji. Równocześnie podnosi poziom wiedzy ekonomicznej wśród młodego pokolenia.

Fundacja prowadzi cztery programy grantowe:
– Bank Dziecięcych Uśmiechów,
– Bank Ambitnej Młodzieży,
– Bank Młodych Mistrzów Sportu,
– Tu mieszkam, tu zmieniam.

Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/

FFundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Fundacja realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Została powołana w 2004 roku, w 80. rocznicę powstania BGK. Patronem fundacji jest Jan Kanty Steczkowski, pierwszy prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, działacz gospodarczy i polityk.

Na dobry początek! – Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Więcej informacji na stronie : https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/

FFundacja KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Celem Fundacji jest troska o lokalną tożsamość, tradycje i wsparcie finansowe tych obszarów, które są dla ludzi ważne. Wspierane są szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny, które udzielane są osobom fizycznym oraz instytucjom.

Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech obszarach:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo,
 • Sport i rekreacja,
 • Nauka i edukacja,
 • Kultura i tradycje.

Termin składania wniosków: dotacje są przyznawane na bieżąco

Więcej informacji: http://www.fundacjakghm.pl/

FFundacja LOTTO Milion Marzeń

Fundacja LOTTO Milion Marzeń powstała w 2010 roku, aby wypełniać misję społeczną fundatora – Totalizatora Sportowego.

Do jednych z najważniejszych inicjatyw i projektów fundacji należy program sportowy, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej, a także program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów. Fundacja aktywnie promuje ideę wolontariatu i angażuje pracowników Totalizatora Sportowego w działania na rzecz potrzebujących. W ramach statutowo określonych programów udziela też różnym podmiotom pomocy filantropijnej.

Fundacja zajmuje się także profilaktyką uzależnienia od hazardu – głównie poprzez edukację i kształtowanie odpowiedzialnego sposobu korzystania z gier w taki sposób, by były one źródłem rozrywki i pozytywnych emocji. Współpracuje w tym zakresie z przedstawicielami środowisk naukowych.

Termin składania wniosków: O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.

Więcej informacji na stronie: http://www.fundacjalotto.pl/

FFundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Realizuje autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak:

 • Bezpiecznie Tu i Tam,
 • MegaMisja,
 • Orange dla Bibliotek,
 • Pracownie Orange
 • Dźwięki Marzeń

Wspiera także merytorycznie, organizacyjnie i finansowo projekty innych organizacji. W działania, jako wolontariusze, włączają się pracownicy Orange Polska.

Fundacja została powołana w 2005 roku przez Orange Polska S. A. do realizacji celów społecznie użytecznych.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.orange.pl/

 

FFundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Została powołana w listopadzie 2004 roku przez PGNiG SA – jedynego założyciela i donatora.

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.

Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:

 • poznawanie historii ojczystej,
 • edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
 • wspieranie działań kulturowo-historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.pgnig.pl/

FFundacja PZU

Do celów Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Strategicznymi obszarami dla fundacji są:

 • edukacja,
 • kultura i historia,
 • zdrowie i pomoc społeczna,
 • bezpieczeństwo.

O dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

Więcej informacji na stronie: http://fundacjapzu.pl

FFundusz Popierania Twórczości – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Celem statutowym Funduszu Popierania Twórczości jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o trwałych wartościach kulturalnych, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.

Zarząd Funduszu Popierania Twórczości może udzielać pomocy finansowej instytucjom propagującym twórczość rodzimą, w tym sztukę ludową i regionalną, współfinansować zjazdy, kongresy i imprezy, których celem jest rozwój i wzbogacenie kultury, fundować jednorazowe stypendia twórcom polskim i zagranicznym, także zapewniać środki materialne konieczne twórcom do wykonywania zawodu.

Więcej informacji na stronie: http://www.zaiks.org.pl/133,103,fundusz_popierania_tworczosci

KKreatywna Europa – komponent KULTURA (2014–2020)

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa.

Program Kreatywna Europa składa się z trzech komponentów: KULTURA, MEDIA  i części międzysektorowej.

W programie Kreatywna Europa wyróżniono cztery cele szczegółowe:

 • wsparcie możliwości operacyjnych na poziomie międzynarodowym;
 • zwiększanie cyrkulacji dzieł i twórców w celu prezentowania ich szerszej widowni;
 • wzmacnianie zdolności finansowych małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji;
 • promocja międzynarodowej współpracy politycznej w celu rozwoju polityki medialnej, innowacji, rozwoju widowni i tworzenia nowych modeli biznesowych.

Priorytety Komponentu KULTURA:

 • promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej;
 • międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł;
 • budowanie kompetencji i konkurencyjności sektora;
 • rozwój publiczności i zwiększanie dostępu do kultury;
 • wspieranie strategii EU 2020 (zrównoważony wzrost gospodarczy, innowacyjność, zatrudnienie i spójność społeczna w Europie).

Kto może składać wnioski
Organizacje posiadające osobowość prawną od co najmniej dwóch lat, działające w sektorze kultury.

Terminy składania wniosków:

 • Tłumaczenia literackie: 7 lutego 2018 r., 6 lutego 2019 r., 5 lutego 2020 r.
 • Sieci europejskie: brak
 • Platformy europejskie: brak

Więcej informacji na stronie: http://www.eurodesk.pl/granty/kreatywna-europa-komponent-kultura-

KKulczyk Foundation

Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i wiedzę niezbędną do tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los.

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Termin składania wniosków do drugiej edycji: 31.12.2017

Więcej informacji na stronie: http://www.kulczykfoundation.org.pl/

MMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe Granty

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem Funduszu jest wspieranie współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integracja tych państw z Unią Europejską.

Terminy składania wniosków: 1 grudnia 2017

Więcej informacji na stronie: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

MMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Standardowe Granty

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów wyszehradzkich. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w których prócz kraju wnioskodawcy organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż dwanaście miesięcy.
Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.

Terminy składania wniosków: 1 grudnia 2017

NNarodowe Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018

Program ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
Termin składania wniosków do I etapu: 5 grudnia 2017
 

NNarodowe Centrum Kultury program Kultura dostępna

Celem programu dotacyjnego „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury. Chodzi o organizację oferty kulturalnej, działań poza stałą siedzibą instytucji oraz wyjazdów tematycznych.

Priorytetowo traktowane będą działania, które popularyzują dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzają dostęp do oferty kulturalnej, charakteryzują się wysoką wartością edukacyjną i artystycznej oraz integrują społecznie. Powinny też uwzględniać organizację darmowego uczestnictwa w ofercie oddalonej przestrzennie. Szansę na dotację mają działania, które pomogą ich uczestnikom w zdobywaniu pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompetencji.

Wnioski mogą składać m.in. państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Dla prawidłowego złożenia dokumentu obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl.

Więcej informacji na stronie: http://www.nck.pl/instytucja/313611-minister-malgorzata-omilanowska-oglosila-program-dotacyjny-kultura-dostepna/

NNarodowe Centrum Kultury program ‘Ojczysty – dodaj do ulubionych’

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Program jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Więcej informacji na stronie http://www.nck.pl/program-dotacyjny/318458-nabor-do-programu-ojczysty-dodaj-do-ulubionych-2017/

”Na 100 Niepodległa”!

Konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży. Konkurs jest realizowany poprzez dwie ścieżki. Pierwsza to zajęcia lub warsztaty pokazujące znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną. 55 projektów w tej kategorii ma szansę na dofinansowanie do 10 tys. złotych. Do drugiej ścieżki można zgłaszać jednorazowe lub cykliczne wydarzenia o charakterze patriotycznym – zwycięskie 5 projektów zostanie dofinansowane kwotą do 120 tys złotych.

Beneficjenci: organizacje posiadające osobowość prawną takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: 16 lutego 2018 roku przez formularz elektroniczny dostępny na stronie Generatora Wniosków

„Placówka” - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Placówka” to konkurs na projekt teatralny, którego celem jest umożliwienie artystom i grupom twórczym, posiadającym ograniczone możliwości długofalowej pracy, prowadzenie poszukiwań nad nowymi formami i językiem teatralnym.

Więcej informacji na stronie: http://www.instytut-teatralny.pl/projekty/program-placowka_2017-08-02

PPopularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne

Konkurs dotacyjny w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne

Termin składania wniosków: od 20 listopada do 29 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie: http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-kultura-wydarzenie-artystyczne-nAVmh7

PProgram grantowy 'Patriotyzm Jutra'

Jest to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski, wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Służy przywracaniu pamięci historycznej i budowaniu tożsamości opartej o znajomość własnej tradycji.
Twórcom zależy na ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący. Zapraszają więc wszystkie stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski do zapoznania się z regulaminem tegorocznej edycji programu i zgłaszania swoich projektów. W ramach Programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5000 do 50 000 zł.

Więcej informacji na stronie: http://muzhp.pl/pl/c/1795/ruszyla-ix-edycja-programu-patriotyzm-jutra

NNarodowe Centrum Kultury Program Interwencje

Program dla organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Więcej informacji: http://nck.pl/kultura-interwencje-2/318585-oglaszamy-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2017/

RRegionalny Konkurs Grantowy (RKG) w ramach Programu 'Równać Szanse' Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Więcej informacji na stronie: http://rownacszanse.pl/konkursy-dotacyjne

''Ogólnopolski Konkurs Grantowy' w ramach Programu 'Równać Szanse' Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Konkurs ma dwa etapy, wnioski składać mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które: rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, skutecznego planowania, zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów; wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 20 młodych ludzi w wieku 13-19 lat.

Więcej informacji na stronie: http://rownacszanse.pl/konkursy-dotacyjne

SScena dla tańca

Program Instytutu Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących sztukę (np. centra sztuki, galerie prezentujące projekty performatywne) w całej Polsce. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.
Program nie finansuje prezentacji spektakli w ramach festiwali oraz produkcji nowych spektakli tanecznych.
Program nie finansuje także projektów inwestycyjnych.

Nabór wniosków: 30 listopada 2017. 

Więcej informacji na stronie: http://imit.org.pl/pl/programy/departament-tanca-2.html#openProgram=2336