Zapraszamy do korzystania z bazy funduszy, która została stworzona po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania projektów kulturalnych.

Poniżej przedstawiamy wszelkie informacje przydatne w procesie wyboru odpowiedniego programu, który może pomóc zrealizować projekt kulturalny. Spis programów został ułożony w kolejności alfabetycznej. Każda pozycja zawiera krótką charakterystykę programu, a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są wszystkie niezbędne informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dofinansowania.

FFundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane jest dofinansowanie instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

W ramach wszystkich obszarów programowych, finansowane są takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.
O dotacje mogą wnioskować: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie wyższe, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Więcej informacji na stronie:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

FFundacja Banku Zachodniego WBK program grantowy Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja stwarza możliwości dla ludzi ambitnych i odpowiedzialnych, kreuje lokalnych liderów. Fundacja tworzy projekty, dzięki którym młodzież może odkrywać bogactwo polskiego dziedzictwa narodowego i odnajdywać w nim punkty odniesienia do własnych decyzji i refleksji. Dodatkowo promuje kreatywność i przedsiębiorczość młodych ludzi. Wspiera działania, które są niestandardowe, wymagają wyobraźni i odwagi w realizacji. Równocześnie podnosi poziom wiedzy ekonomicznej wśród młodego pokolenia.

Fundacja prowadzi cztery programy grantowe:
– Bank Dziecięcych Uśmiechów,
– Bank Ambitnej Młodzieży,
– Bank Młodych Mistrzów Sportu,
– Tu mieszkam, tu zmieniam.

! nowy nabór rusza w przyszłym roku

Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/

FFundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego została założona w 2004 roku z okazji 80 rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego.

Misją Fundacji jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia. Nasze programy realizujemy w ramach 3 obszarów:

1. Wyrównanie szans edukacyjnych:

2. założenia 50+ realizuje program Generacja 5.0. (Pzreciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50 +)  wyniki konkursu: 23 października 2018 r./ nowy nabór w 2019 r.

3. Moja mała ojczyzna:

nowy nabór w 2019 r.

 

Więcej informacji na stronie : https://www.fundacja.bgk.pl

FFundacja KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Celem Fundacji jest troska o lokalną tożsamość, tradycje i wsparcie finansowe tych obszarów, które są dla ludzi ważne. Wspierane są szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny, które udzielane są osobom fizycznym oraz instytucjom.

Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech obszarach:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo,
 • Sport i rekreacja,
 • Nauka i edukacja,
 • Kultura i tradycje.

Termin składania wniosków: dotacje są przyznawane na bieżąco

Więcej informacji: http://www.fundacjakghm.pl/

Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wniosek o darowiznę złożyć może:

 • osoba pełnoletnia;
 • opiekun prawny;
 • rodzic osoby niepełnoletniej.

http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-osob-fizycznych

Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Do każdego wniosku trzeba dołączyć:

szczegółowy opis projektu;

szczegółowy budżet projektu;

statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy;

kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.

http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-instytucji

FFundacja LOTTO Milion Marzeń

Fundacja LOTTO Milion Marzeń powstała w 2009 roku, aby wypełniać misję społeczną fundatora – Totalizatora Sportowego.

Do jednych z najważniejszych inicjatyw i projektów fundacji należy program sportowy, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej, a także program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów. Fundacja aktywnie promuje ideę wolontariatu i angażuje pracowników Totalizatora Sportowego w działania na rzecz potrzebujących. W ramach statutowo określonych programów udziela też różnym podmiotom pomocy filantropijnej.

PROGRAM GRANTÓW

Angażujemy się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspieramy także inicjatywy innych organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.

Obszary działań, na które można uzyskać Wsparcie:

 • sport,
 • kultura, dziedzictwo narodowe
 • edukacja,
 • pomoc społeczna.

Fundacja udziela wsparcia organizacjom non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Warunkiem uzyskania Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na stronie http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym „Wniosku o wsparcie”.

Termin składania wniosków: O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.

 więcej informacji: http://www.fundacjalotto.pl/

 

PROGRAM: „KUMULACJA AKTYWNOŚCI Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO– KOMPENSACYJNEJ”!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www fundacjalotto.pl do dnia 30 czerwca 2018 r.

– część konkursowa od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.,
– część przygotowawcza do realizacji zajęć od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 r.
– część realizacyjna od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., składająca się z dwóch etapów: I etap od dnia 1 września do dnia 7 grudnia 2018 r., II etap od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2019 r.
– złożenie sprawozdań z realizacji programu; częściowe od dnia 8 grudnia 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. i końcowe od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2019 r.

http://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/

 

odLOTTOwa jazda:

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, w okresie czerwiec – wrzesień 2018.

Harmonogram akcji:

 • 04.06.2018      Start projektu – rejestracja wniosków
 • 15.06.2018      Zakończenie naboru wniosków
 • 26.06.2018      Ogłoszenie wyników (lista zakwalifikowanych podmiotów)
 • 01.07.2018      Start rywalizacji grupowej
 • 15.09.2018      Koniec rywalizacji grupowej
 • 22.09.2018      Ogłoszenie wyników rywalizacji
 • 30.09.2018      Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięskich

http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/

Solidarni współcześnie – kultura, historia, literatura

Kultura to wszystko co nas otacza. To nasza przeszłość, teraźniejszość i to co przekażemy w spuściźnie przyszłym pokoleniom. To materialne dowody naszej historii ale także obecnie powstające dzieła sztuki. To spektakle teatralne, wystawy i koncerty. Fundacja LOTTO angażuje się w działania organizacji non-profit i instytucji kultury wspierające artystów i ułatwiające szeroki dostęp do kultury.

Sztuka teraz

To program realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna przy wsparciu Fundacji LOTTO. Jego celem jest z jednej strony promocja sztuki i utalentowanych artystów a z drugiej uwrażliwianie Polaków na piękno i zbliżenie społeczeństwa do rynku sztuki.

W pierwszym etapie kuratorzy wyszukują zdolnych ale jeszcze nieznanych artystów (malarzy, rzeźbiarzy, fotografików)  i zapraszają ich do programu. Artyści wezmą udział w specjalnych warsztatach, dzięki którym będą mogli rozwijać swój talent i umiejętności a także spotkać się z już uznanymi, doświadczonymi twórcami.

Zapraszamy do obserwowania strony projektu i śledzenia aktualności www.szlachetnapaczka.pl/sztuka-teraz

FFundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Realizuje autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak:

 • Bezpiecznie Tu i Tam,
 • MegaMisja,
 • #SuperKoderzy,
 • Pracownie Orange

Zakończono coroczny nabór szkół, które chcą uczyć się z nami kreatywnego, bezpiecznego i mądrego korzystania z technologii!

Fundacja wspiera także merytorycznie, organizacyjnie i finansowo projekty innych organizacji. W działania, jako wolontariusze, włączają się pracownicy Orange Polska.

Fundacja została powołana w 2005 roku przez Orange Polska S. A. do realizacji celów społecznie użytecznych.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.orange.pl/

FFundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Została powołana w listopadzie 2004 roku przez PGNiG SA – jedynego założyciela i donatora.

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.

Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:

 • poznawanie historii ojczystej,
 • edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
 • wspieranie działań kulturowo-historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.pgnig.pl/

FFundacja PZU

Do celów Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Strategicznymi obszarami dla fundacji są:

 • edukacja,
 • kultura i historia,
 • zdrowie i pomoc społeczna,
 • bezpieczeństwo.

O dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Konkursy i dotacje”. Tegoroczny termin składania wniosków minął w czerwcu.

Więcej: http://www.fundacjapzu.pl/857.html

Natomiast nabór na dotacje pozakonkursowe trwa przez cały rok (http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy) !!

Więcej informacji na stronie: http://fundacjapzu.pl

FFundusz Popierania Twórczości – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Celem statutowym Funduszu Popierania Twórczości jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o trwałych wartościach kulturalnych, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.

Zarząd Funduszu Popierania Twórczości może udzielać pomocy finansowej instytucjom propagującym twórczość rodzimą, w tym sztukę ludową i regionalną, współfinansować zjazdy, kongresy i imprezy, których celem jest rozwój i wzbogacenie kultury, fundować jednorazowe stypendia twórcom polskim i zagranicznym, także zapewniać środki materialne konieczne twórcom do wykonywania zawodu.

Więcej informacji na stronie: http://www.zaiks.org.pl/133,103,fundusz_popierania_tworczosci

KKreatywna Europa – komponent KULTURA (2014–2020)

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa.

Program Kreatywna Europa składa się z trzech komponentów: KULTURA, MEDIA i części międzysektorowej.

MEDIA

Komponent MEDIA skierowany jest do:

 • producentów filmów i gier komputerowych,
 • dystrybutorów filmów europejskich,
 • agentów sprzedaży,
 • organizatorów szkoleń,
 • festiwali filmowych,
 • targów branżowych,
 • wydarzeń budujących i rozwijających widownię
 • projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi,
 • twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów branży audiowizualnej,
 • kin oferujących europejski repertuar.

KULTURA

Komponent kultura jest częścią Programu Kreatywna Europa, skierowaną do instytucji publicznych i prywatnych, oraz organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym.

Jego celem jest:

 • promocja europejskiej kultury i sztuki,
 • zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich,
 • budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym,
 • rozwijanie europejskiej publiczności
 • dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

W ramach komponentu kultura można ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów grantowych:

 1. Projekty współpracy europejskiej
 2. Tłumaczenia literackie

Terminy składania wniosków:

– Tłumaczenia literackie: 7 lutego 2018 r., 6 lutego 2019 r., 5 lutego 2020 r.
– Projekty współpracy europejskiej: 3 października 2018 r., 2 października 2019 r., 7 października 2020 r.

KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY

Komponent międzysektorowy swoimi działaniami obejmuje:

transnarodową Współpracę Polityczną, wsparcie Creative Europe Desków – biur reprezentujących program w poszczególnych krajach Instrument Gwarancji Finansowych na rzecz sektorów kultury i kreatywnego, którego budżet został ustanowiony na poziomie 121 mln euro.

 

Wnioski mogą składać organizacje posiadające osobowość prawną od co najmniej dwóch lat, działające w sektorze kultury.

Więcej informacji na stronie: http://www.eurodesk.pl/granty/kreatywna-europa-komponent-kultura-

KKulczyk Foundation

Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i wiedzę niezbędną do tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los.

 

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation:

Wnioski edycji 2018/1 wnioski przyjmowane są do 30 czerwca 2018 r. (ogłoszenie wyników 15 sierpnia br.).

W edycji 2018/2 wnioski przyjmowane są do 31 grudnia 2018 r, (ogłoszenie wyników 15 lutego 2019 r.).

 

Więcej informacji na stronie: http://www.kulczykfoundation.org.pl

MMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Fundusz jest międzynarodową organizacją darczyńców założoną w 2000 roku przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej – Czechy, Węgry, Polskę i Słowację w celu promowania współpracy regionalnej w regionie Wyszehradzkim (V4), a także między regionem V4 a innymi krajami, w szczególności w regionach zachodnich Bałkanów i Partnerstwa Wschodniego. Fundusz robi to, przyznając 8 milionów euro poprzez stypendia. Inne kraje-darczyńcy (Kanada, Niemcy, Holandia, Korea Południowa, Szwecja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone) dostarczyły kolejne 6 milionów euro w ramach różnych programów dotacji prowadzonych przez Fundusz od 2012 roku.

Program Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem Funduszu jest współdziałanie krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integracja tych państw z Unią Europejską.

W grę wchodzą różnorodne działania od małych projektów transgranicznych których celem jest poprawa wzajemnego zrozumienia w obszarach przygranicznych, po wielostronne inicjatywy, które mogą przynieść korzyści ludziom w całym regionie.

Granty Wyszehradzkie dzielą się na trzy grupy Visegrad, Visegrad+ i Strategic Grants:

 

VISEGRAD

Terminy

Istnieją trzy regularne zaproszenia do składania wniosków otwarte na 30 dni przed terminem składania wniosków w dniu 1 lutego, 1 czerwca, 1 października. Nie można ubiegać się o finansowanie poza tym okresem. Konsultacja propozycji projektu jest możliwa tylko po uzgodnieniu i nie później niż 30 dni przed terminem składania wniosków.

Aplikacje

Niezależnie od tego, skąd pochodzi organizacja, można ubiegać się o dotacje, jeśli projekt rozwija aktywną współpracę z organizacjami z co najmniej 3 państw wyszehradzkich. Tylko jedna aplikacja na jednego wnioskodawcę może być złożona na raz, jednakże wniosek można złożyć ponownie po zakończeniu wszystkich poprzednich projektów finansowanych przez Fundusz.

Warunki

W przypadku każdego z trzech programów dotacyjnych obowiązują szczególne warunki. Należy wyszukać odpowiedni program grantowy za pomocą Grant Finder.

 

VISEGRAD+

Visegrad+ Grants wspierają projekty, które przyczyniają się do procesów demokratyzacji i transformacji w wybranych krajach i regionach, zwłaszcza w państwach spoza UE na Bałkanach Zachodnich iw krajach Partnerstwa Wschodniego. Projekty ubiegające się o granty Visegrad + mogą być współfinansowane przez rząd Holandii.

 • Projekty muszą rozwinąć znaczącą współpracę i zapewnić minimum zaangażowania co najmniej 3 państw V4 i 1 podmiotu z regionu PW lub krajów Bałkanów Zachodnich, niezależnie od wnioskodawcy.
 • Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 18 miesięcy
 • Dotacje obejmują do 100% budżetu projektu, przy maksymalnie 15% wnioskowanej kwoty na koszty ogólne
 • Projekty muszą wyraźnie odnosić się do jednego z celów siedmiu obszarów tematycznych programu i być realizowane w regionie Partnerstwa Wschodniego UE lub na Bałkanach Zachodnich

Wszystkie informacje na temat warunków i kryteriów można znaleźć w Wytycznych dotacji.

 

STRATEGIC GRANTS:

Dotacje strategiczne

Projekt wsparcia grantów strategicznych obejmujący roczne strategiczne priorytety Grupy Wyszehradzkiej. Priorytety strategiczne są ogłaszane corocznie przez kraj V4 sprawujący rotacyjną prezydencję nad grupą.

 • Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i zapewniać aktywny udział organizacji ze wszystkich krajów V4
 • Maksymalny czas trwania projektów wynosi 36 miesięcy, minimum 12 miesięcy
 • Dotacje obejmują do 100% budżetu projektu z 15% na koszty ogólne
 • Projekty muszą wyraźnie uwzględniać jeden z rocznych strategicznych priorytetów Grupy Wyszehradzkiej

Wszystkie informacje na temat warunków i kryteriów można znaleźć w Wytycznych dotacji.

Więcej informacji na stronie: https://www.visegradfund.org/apply/grants/

NNarodowe Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.
Realizacja: cz. I – od 19 lutego do 30 czerwca 2018 r.; cz. II – od 31 lipca do 20 listopada 2018 r.Więcej informacji na stronie: http://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury

NNarodowe Centrum Kultury STYPENDIA

Narodowe Centrum Kultury wspiera inicjatywy zewnętrzne, instytucje i organizacje poprzez prowadzone programy dotacyjne i stypendialne.

MŁODA POLSKA

Program przeznaczony jest dla młodych (do 35 roku życia) artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają: (muzyka, film, fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, literatura, krytyka artystyczna).

Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy, na studia i rezydencje zagraniczne.

Stypendia w Programie „Młoda Polska” przyznawane są w drodze konkursu. Zgodnie z warunkami formalnymi Programu maksymalna kwota stypendium wynosi 50 000 zł brutto. Program jest realizowany od 2004 r.; corocznie wspiera ok. 80 mło­dych artystów.

Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:

 • film,
 • fotografia,
 • literatura (w tym reportaż dziennikarski),
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • taniec,

Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego trwający maksymalnie do 31 grudnia 2019 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

– Nabór wniosków trwa do 31 października 2018 roku.

KONKURS NA ROK 2019 https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci-/konkurs-o-stypendia-z-programu-mloda-polska-na-rok-2019

GAUDE POLONIA

Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone są dla osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Pro­gram Stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych (do 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia) twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Program służy budowa­niu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

O półroczne stypendium w Polsce mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny:

 • film,
 • fotografia,
 • konserwacja zabytków,
 • literatura/przekład,
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • teatr,
 • krytyka sztuki, teatru i filmu.

Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

Więcej informacji na stronie: http://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy

IInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - KONKURS FOTOGRAFII TEATRALNEJ – IV EDYCJA

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Instytut powołuje publiczną debatę o współczesnym polskim teatrze, poszerza perspektywy towarzyszącej mu refleksji naukowej, wspiera działalność badawczą i edukacyjną. Prowadzi największy wortal poświęcony w całości polskiemu teatrowi www.e-teatr.pl, oraz specjalistyczną Księgarnię PROSPERO www.prospero.e-teatr.pl.

Więcej informacji na stronie: http://www.instytut-teatralny.pl/projekty/konkurs-fotografii-teatralnej-iv-edycja/

RRegionalny Konkurs Grantowy (RKG) w ramach Programu 'Równać Szanse'

 najbliższy nabór wniosków rozpocznie się w sierpniu 2018 r.

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

16.08.2018 r.- ogłoszenie konkursu,

25.10.2018 r.- do godziny 12-tej w południe zakończenie naboru wniosków,

10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

 

Więcej na stronie: http://rownacszanse.pl/konkursy-dotacyjne

PProgramy Instytutu Muzyki i Tańca

 1. Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych – VII edycja

cele:

Nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

VII edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

opis:

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie: poprzez organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści – muzycy ludowi i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów ludowych lub poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów  ludowych.

W ramach programu IMiT dofinansowuje – honorarium mistrza-artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego indywidualny kurs nauki i honorarium artysty-ucznia za wykonanie projektu zbudowanego instrumentu (priorytet II).

Więcej: http://imit.org.pl/news/2367/67/Szkola-mistrzow-budowy-instrumentow-ludowych-VII-edycja/d,imit-programy-szczegoly.html

 

 1. Szkoła mistrzów tradycji – VIII edycja

cele:

Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.

opis:

Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach, śpiewu i tańca.

VIII edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Więcej: http://imit.org.pl/news/2368/67/Szkola-mistrzow-tradycji-VIII-edycja/d,imit-programy-szczegoly.html

 

 1. Białe plamy – muzyka i taniec – edycja 2018 / 2019

Cel:

Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Opis:

Program „Białe plamy – muzyka i taniec” (stanowiący kontynuację programu pn. „Muzyczne białe plamy”) skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów polskiej muzyki lub tańca.

Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskującego o udział w programie badacza lub grupę badaczy (do 3 osób).

Edycja programu na lata 2018 / 2019 trwa od 1 sierpnia 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku.

Więcej: http://imit.org.pl/news/2477/67/Biale-plamy-muzyka-i-taniec-edycja-2018-2019/d,imit-programy-szczegoly.html

Więcej informacji na stronie: http://imit.org.pl/pl/programy/departament-tanca-2.html#openProgram=2426