Zapraszamy do korzystania z bazy funduszy, która została stworzona po to, aby ułatwić poszukiwanie źródeł finansowania projektów kulturalnych.

Poniżej przedstawiamy wszelkie informacje przydatne w procesie wyboru odpowiedniego programu, który może pomóc zrealizować projekt kulturalny. Spis programów został ułożony w kolejności alfabetycznej. Każda pozycja zawiera krótką charakterystykę programu, a także link odsyłający do strony internetowej, na której umieszczone są wszystkie niezbędne informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania dofinansowania.

FFundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane jest dofinansowanie instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

W ramach wszystkich obszarów programowych, finansowane są takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.
O dotacje mogą wnioskować: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie wyższe, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Więcej informacji na stronie:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

FFundacja Banku Zachodniego WBK program grantowy Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja stwarza możliwości dla ludzi ambitnych i odpowiedzialnych, kreuje lokalnych liderów. Fundacja tworzy projekty, dzięki którym młodzież może odkrywać bogactwo polskiego dziedzictwa narodowego i odnajdywać w nim punkty odniesienia do własnych decyzji i refleksji. Dodatkowo promuje kreatywność i przedsiębiorczość młodych ludzi. Wspiera działania, które są niestandardowe, wymagają wyobraźni i odwagi w realizacji. Równocześnie podnosi poziom wiedzy ekonomicznej wśród młodego pokolenia.

Fundacja prowadzi cztery programy grantowe:
– Bank Dziecięcych Uśmiechów,
– Bank Ambitnej Młodzieży,
– Bank Młodych Mistrzów Sportu,
– Tu mieszkam, tu zmieniam.

Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/

FFundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Fundacja realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Została powołana w 2004 roku, w 80. rocznicę powstania BGK. Patronem fundacji jest Jan Kanty Steczkowski, pierwszy prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, działacz gospodarczy i polityk.

Na dobry początek! – Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia dla rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Więcej informacji na stronie : https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/

FFundacja KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Celem Fundacji jest troska o lokalną tożsamość, tradycje i wsparcie finansowe tych obszarów, które są dla ludzi ważne. Wspierane są szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny, które udzielane są osobom fizycznym oraz instytucjom.

Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech obszarach:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo,
 • Sport i rekreacja,
 • Nauka i edukacja,
 • Kultura i tradycje.

Termin składania wniosków: dotacje są przyznawane na bieżąco

Więcej informacji: http://www.fundacjakghm.pl/

FFundacja LOTTO Milion Marzeń

Fundacja LOTTO Milion Marzeń powstała w 2009 roku, aby wypełniać misję społeczną fundatora – Totalizatora Sportowego.

Do jednych z najważniejszych inicjatyw i projektów fundacji należy program sportowy, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej, a także program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów. Fundacja aktywnie promuje ideę wolontariatu i angażuje pracowników Totalizatora Sportowego w działania na rzecz potrzebujących. W ramach statutowo określonych programów udziela też różnym podmiotom pomocy filantropijnej.

Fundacja zajmuje się także profilaktyką uzależnienia od hazardu – głównie poprzez edukację i kształtowanie odpowiedzialnego sposobu korzystania z gier w taki sposób, by były one źródłem rozrywki i pozytywnych emocji. Współpracuje w tym zakresie z przedstawicielami środowisk naukowych.

Termin składania wniosków: O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.

Więcej informacji na stronie: http://www.fundacjalotto.pl/

FFundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Realizuje autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak:

 • Bezpiecznie Tu i Tam,
 • MegaMisja,
 • #SuperKoderzy,
 • Pracownie Orange

Wspiera także merytorycznie, organizacyjnie i finansowo projekty innych organizacji. W działania, jako wolontariusze, włączają się pracownicy Orange Polska.

Fundacja została powołana w 2005 roku przez Orange Polska S. A. do realizacji celów społecznie użytecznych.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.orange.pl/

FFundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Została powołana w listopadzie 2004 roku przez PGNiG SA – jedynego założyciela i donatora.

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.

Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:

 • poznawanie historii ojczystej,
 • edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
 • wspieranie działań kulturowo-historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.pgnig.pl/

FFundacja PZU

Do celów Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Strategicznymi obszarami dla fundacji są:

 • edukacja,
 • kultura i historia,
 • zdrowie i pomoc społeczna,
 • bezpieczeństwo.

O dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

Więcej informacji na stronie: http://fundacjapzu.pl

FFundusz Popierania Twórczości – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Celem statutowym Funduszu Popierania Twórczości jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o trwałych wartościach kulturalnych, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.

Zarząd Funduszu Popierania Twórczości może udzielać pomocy finansowej instytucjom propagującym twórczość rodzimą, w tym sztukę ludową i regionalną, współfinansować zjazdy, kongresy i imprezy, których celem jest rozwój i wzbogacenie kultury, fundować jednorazowe stypendia twórcom polskim i zagranicznym, także zapewniać środki materialne konieczne twórcom do wykonywania zawodu.

Więcej informacji na stronie: http://www.zaiks.org.pl/133,103,fundusz_popierania_tworczosci

KKreatywna Europa – komponent KULTURA (2014–2020)

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa.

Program Kreatywna Europa składa się z trzech komponentów: KULTURA, MEDIA i części międzysektorowej.

MEDIA

Komponent MEDIA skierowany jest do:

 • producentów filmów i gier komputerowych,
 • dystrybutorów filmów europejskich,
 • agentów sprzedaży,
 • organizatorów szkoleń,
 • festiwali filmowych,
 • targów branżowych,
 • wydarzeń budujących i rozwijających widownię
 • projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi,
 • twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów branży audiowizualnej,
 • kin oferujących europejski repertuar.

KULTURA

Komponent kultura jest częścią Programu Kreatywna Europa, skierowaną do instytucji publicznych i prywatnych, oraz organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym.

Jego celem jest:

 • promocja europejskiej kultury i sztuki,
 • zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich,
 • budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym,
 • rozwijanie europejskiej publiczności
 • dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

W ramach komponentu kultura można ubiegać się o dofinansowanie w ramach czterech obszarów grantowych:

 1. Projekty współpracy europejskiej
 2. Tłumaczenia literackie
 3. Platformy europejskie
 4. Sieci europejskie

KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY

Komponent międzysektorowy swoimi działaniami obejmuje:

transnarodową Współpracę Polityczną, wsparcie Creative Europe Desków – biur reprezentujących program w poszczególnych krajach Instrument Gwarancji Finansowych na rzecz sektorów kultury i kreatywnego, którego budżet został ustanowiony na poziomie 121 mln euro.

 

Wnioski mogą składać organizacje posiadające osobowość prawną od co najmniej dwóch lat, działające w sektorze kultury.

Więcej informacji na stronie: http://www.eurodesk.pl/granty/kreatywna-europa-komponent-kultura-

KKulczyk Foundation

Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i wiedzę niezbędną do tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los.

 

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation:

Wnioski edycji 2018/1 wnioski przyjmowane są do 30 czerwca 2018 r. (ogłoszenie wyników 15 sierpnia br.).

W edycji 2018/2 wnioski przyjmowane są do 31 grudnia 2018 r, (ogłoszenie wyników 15 lutego 2019 r.).

 

Więcej informacji na stronie: http://www.kulczykfoundation.org.pl/

MMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Fundusz jest międzynarodową organizacją darczyńców założoną w 2000 roku przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej – Czechy, Węgry, Polskę i Słowację w celu promowania współpracy regionalnej w regionie Wyszehradzkim (V4), a także między regionem V4 a innymi krajami, w szczególności w regionach zachodnich Bałkanów i Partnerstwa Wschodniego. Fundusz robi to, przyznając 8 milionów euro poprzez stypendia. Inne kraje-darczyńcy (Kanada, Niemcy, Holandia, Korea Południowa, Szwecja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone) dostarczyły kolejne 6 milionów euro w ramach różnych programów dotacji prowadzonych przez Fundusz od 2012 roku.

Program Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Celem Funduszu jest współdziałanie krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integracja tych państw z Unią Europejską.

W grę wchodzą różnorodne działania od małych projektów transgranicznych których celem jest poprawa wzajemnego zrozumienia w obszarach przygranicznych, po wielostronne inicjatywy, które mogą przynieść korzyści ludziom w całym regionie.

Granty Wyszehradzkie dzielą się na trzy grupy Visegrad, Visegrad+ i Strategic Grants:

 

VISEGRAD

Terminy

Istnieją trzy regularne zaproszenia do składania wniosków otwarte na 30 dni przed terminem składania wniosków w dniu 1 lutego, 1 czerwca, 1 października. Nie można ubiegać się o finansowanie poza tym okresem. Konsultacja propozycji projektu jest możliwa tylko po uzgodnieniu i nie później niż 30 dni przed terminem składania wniosków.

Aplikacje

Niezależnie od tego, skąd pochodzi organizacja, można ubiegać się o dotacje, jeśli projekt rozwija aktywną współpracę z organizacjami z co najmniej 3 państw wyszehradzkich. Tylko jedna aplikacja na jednego wnioskodawcę może być złożona na raz, jednakże wniosek można złożyć ponownie po zakończeniu wszystkich poprzednich projektów finansowanych przez Fundusz.

Warunki

W przypadku każdego z trzech programów dotacyjnych obowiązują szczególne warunki. Należy wyszukać odpowiedni program grantowy za pomocą Grant Finder.

 

VISEGRAD+

Visegrad+ Grants wspierają projekty, które przyczyniają się do procesów demokratyzacji i transformacji w wybranych krajach i regionach, zwłaszcza w państwach spoza UE na Bałkanach Zachodnich iw krajach Partnerstwa Wschodniego. Projekty ubiegające się o granty Visegrad + mogą być współfinansowane przez rząd Holandii.

 • Projekty muszą rozwinąć znaczącą współpracę i zapewnić minimum zaangażowania co najmniej 3 państw V4 i 1 podmiotu z regionu PW lub krajów Bałkanów Zachodnich, niezależnie od wnioskodawcy.
 • Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 18 miesięcy
 • Dotacje obejmują do 100% budżetu projektu, przy maksymalnie 15% wnioskowanej kwoty na koszty ogólne
 • Projekty muszą wyraźnie odnosić się do jednego z celów siedmiu obszarów tematycznych programu i być realizowane w regionie Partnerstwa Wschodniego UE lub na Bałkanach Zachodnich

Wszystkie informacje na temat warunków i kryteriów można znaleźć w Wytycznych dotacji.

 

STRATEGIC GRANTS:

Dotacje strategiczne

Projekt wsparcia grantów strategicznych obejmujący roczne strategiczne priorytety Grupy Wyszehradzkiej. Priorytety strategiczne są ogłaszane corocznie przez kraj V4 sprawujący rotacyjną prezydencję nad grupą, która od lipca 2017 r. Do czerwca 2018 r. to Węgry.

 

 • Projekty muszą rozwijać znaczącą współpracę i zapewniać aktywny udział organizacji ze wszystkich krajów V4
 • Maksymalny czas trwania projektów wynosi 36 miesięcy, minimum 12 miesięcy
 • Dotacje obejmują do 100% budżetu projektu z 15% na koszty ogólne
 • Projekty muszą wyraźnie uwzględniać jeden z rocznych strategicznych priorytetów Grupy Wyszehradzkiej

Wszystkie informacje na temat warunków i kryteriów można znaleźć w Wytycznych dotacji.

Więcej informacji na stronie: https://www.visegradfund.org/apply/grants/

NNarodowe Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.
Realizacja: cz. I – od 19 lutego do 30 czerwca 2018 r.; cz. II – od 31 lipca do 20 listopada 2018 r.Więcej informacji na stronie: http://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury

NNarodowe Centrum Kultury STYPENDIA

Narodowe Centrum Kultury wspiera inicjatywy zewnętrzne, instytucje i organizacje poprzez prowadzone programy dotacyjne i stypendialne.

MŁODA POLSKA

Program przeznaczony jest dla młodych (do 35 roku życia) artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają: (muzyka, film, fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, literatura, krytyka artystyczna).

Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy, na studia i rezydencje zagraniczne.

Stypendia w Programie „Młoda Polska” przyznawane są w drodze konkursu. Zgodnie z warunkami formalnymi Programu maksymalna kwota stypendium wynosi 50 000 zł brutto. Program jest realizowany od 2004 r.; corocznie wspiera ok. 80 mło­dych artystów.

 

GAUDE POLONIA

Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone są dla osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Pro­gram Stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych (do 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia) twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Program służy budowa­niu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

O półroczne stypendium w Polsce mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny:

 • film,
 • fotografia,
 • konserwacja zabytków,
 • literatura/przekład,
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • teatr,
 • krytyka sztuki, teatru i filmu.

Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

Więcej informacji na stronie: http://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy

„Placówka” - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

„Placówka” to konkurs na projekt teatralny, którego celem jest umożliwienie artystom i grupom twórczym, posiadającym ograniczone możliwości długofalowej pracy, prowadzenie poszukiwań nad nowymi formami i językiem teatralnym.

Więcej informacji na stronie: http://www.instytut-teatralny.pl/projekty

FFundacja współpracy polsko-niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez 25 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego.

U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE. W tym sensie oba kraje tworzą wspólnotę wartości. Wymaga ona, aby dwustronność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski.

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich.

Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.

Stypendia dziennikarskie. Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2018 r.

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.

Zaproszenie kierujemy do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże, a także książki dotyczące:

 • nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej w Europie i na świecie;
 • funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;
 • codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;
 • ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

Więcej informacji na stronie: http://fwpn.org.pl/aktualnosci/stypendia-dziennikarskie-konkurs-fundacji-wspolpracy-polsko-niemieckiej-Eyod8K

RRegionalny Konkurs Grantowy (RKG) w ramach Programu 'Równać Szanse'

 najbliższy nabór wniosków rozpocznie się w sierpniu 2018 r.

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Konkurs ogłaszany jest w sierpniu.

Więcej na stronie: http://rownacszanse.pl/konkursy-dotacyjne

PProgramy Instytutu Muzyki i Tańca

Zamówienie choreograficzne – VI edycja

Animacja współpracy polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne. Wspieranie realizacji spektakli dyplomowych uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz studentów państwowych szkół wyższych kształcących profesjonalnych tancerzy z nową oryginalną choreografią autorstwa choreografa niezatrudnionego w danej placówce.

W ramach Programu wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W przypadku  zagranicznych choreografów możliwa jest również adaptacja na potrzeby polskiego zespołu lub grupy uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało w Polsce zrealizowane. W ramach Programu wspierane są również projekty realizacji przez choreografa niezatrudnionego w danej placówce spektakli dyplomowych uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz studentów państwowych szkół wyższych kształcących profesjonalnych tancerzy.

Nabór wniosków w VI edycji Programu odbywa się do 31 marca 2018. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2018.

 

Myśl w ruchu – VI edycja

Edukacja taneczna dzieci i młodzieży, w tym poprzez realizację projektów międzypokoleniowych. Wspieranie współpracy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność edukacyjną w dziedzinie tańca, ze szkołami i ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Budowanie publiczności spektakli tańca.

W ramach Programu wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Adresatami mogą być dzieci bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne, z możliwością tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.).

Każdy z projektów w ramach Programu składa się z warsztatów praktycznych i zajęć teoretycznych, w ramach projektu uczestnicy oglądają również spektakle tańca. Efekty praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności. Projekty przygotowywane są we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym.

Nabór wniosków w VI edycji Programu odbywa się od 20 lutego do 31 marca 2018.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2018.

 

Więcej informacji na stronie: http://imit.org.pl/pl/programy/departament-tanca-2.html#openProgram=2426