grafika promująca program Bardzo Młoda Kultura

CEL:

wzmocnienie edukacji kulturowej w regionie lubuskim poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji i kultury, oddziaływanie edukatorów na dzieci i młodzież, z którymi pracują na co dzień

MISJA:

wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Budowanie i wspieranie systemu, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych

ZAŁOŻENIA:

realizacja szeregu szkoleń, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych, seminariów, wizyt studyjnych, skierowanych do kadr kultury i oświaty, nauczycieli i animatorów

sieciowanie – rozwój kontaktów pomiędzy animatorami regionu lubuskiego, zbudowanie sieci podmiotów: instytucji kultury, szkół, bibliotek, organizacji pozarządowych

konkurs regrantingowy „Lubuski P.A.K.I.E.T.”– zwycięskie inicjatywy zostaną sfinansowane i objęte opieką na czas ich realizacji

DIAGNOZA • DORADZTWO • SIECIOWANIE • REGRANTING • EDUKACJA • KULTURA • OŚWIATA • INTEGRACJA

Regionalne Centrum Animacji Kultury już po raz drugi jest Operatorem Regionalnym Programu Bardzo Młoda Kultura
baner informujący o regrantingu

Pliki do pobrania dostępne w zakładce platforma wymiany myśli: Kultura? Zrób to tak! Opis dobrych praktyk edukacyjnych, Raport z diagnozy BMK 2019, Raport z ewaluacji BMK 2019, Zeszyt dobrych praktyk, Podsumowanie ankiety przeprowadzonej na grupie Bardzo Młoda Kultura RCAK, Bardzo Młoda Kultura – nowe rozdanie (artykuł).

DO POBRANIA