Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Regionalnego Centrum Animacji Kultury w okresie od dnia 01.01.2021 do
31 grudnia 2021 r.”

Zamówienie jest prowadzone w procedurze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Załączniki

Wzór – umowy 2021

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz cenowy

Zapytanie ofertowe biurowe 2021

art. biurowe