Przetarg nieograniczony na renowację ogrodzenia

 

„Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku – renowacja ogrodzenia”.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury

Finansowanie: RPO

Nr UZP: 570361-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-08-20 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-08-20 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-08-05 przez Joanna Stremich

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI  KULTURY
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości robót budowlanych   mniejszej niż  5  350 000 euro.
pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku – renowacja ogrodzenia”.

Załączniki