Oferta pracy – specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych oraz edukacji kulturowej

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Regionalnym Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 11

specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych oraz edukacji kulturowej/ 1 etat
(nazwa stanowiska pracy i wymiar etatu)

1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe (mile widziane w zakresie zarządzania projektami, administrowania funduszami i/lub wdrażania innowacji),
b) doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych z różnych źródeł na przedsięwzięcia związane z realizacją wydarzeń kulturalnych.
c) prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość języków obcych np. j. angielski, niemieckiego, rosyjskiego,
b) doświadczenie z zakresu edukacji kulturalnej,
c) podstawowa wiedza na temat polskiej kultury ludowej,
d) komunikatywność,
e) samodzielność i doskonała organizacja pracy własnej,
f) dokładność i dbałości o szczegóły wykonywanych zadań,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) umiejętność pracy pod presją czasu,
i) umiejętność analitycznego myślenia.

2) Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
a) opracowanie wniosków o środki pomocowe na przedsięwzięcia związane z realizacją wydarzeń kulturalnych.
b) nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem kosztów i prawidłowym przebiegiem działań zawartych w kosztorysie projektów.
c) przygotowanie, opracowanie i wykonanie sprawozdań z aplikowanych wniosków o dofinansowanie.
d) współpraca wynikająca z organizacji lub współorganizacji działań edukacyjnych, projektów kulturalnych oraz konkursów realizowanych w lubuskich powiatach i gminach.
e) Inicjowanie i popularyzowanie działań edukacyjnych, animacyjnych i impresaryjnych,
f) organizacja przedsięwzięć oraz wydarzeń (m.in. spotkań roboczych, konferencji, eventów informacyjnych) realizowanych na poczet działań projektowych,
g) nadzór nad warsztatami odbywającymi się w ramach prowadzonego projektu,
h) współdziałanie z Partnerami projektu,
i) przeprowadzanie badań w systemie ewaluacji,
j) organizacja szkoleń dla odbiorców realizowanego projektu,
k) organizacja konkursów regrantingowych,
l) prawidłowe wydatkowanie kosztów zawartych w kosztorysie projektu,
m) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem działań zawartych w harmonogramie projektu,
n) współpraca i opieka nad osobami zatrudnionymi przy projekcie,
o) sprawozdanie i rozliczanie prowadzonych projektów.

3) Wymagane dokumenty:
a) CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych oraz dziedzictwa kulturowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
d) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia
e) zawodowego/ stażu pracy,
f) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

3) termin i miejsce składania dokumentów:

a) termin: 30.11.2019 r.
b) miejsce: Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3) Podanie danych w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców oraz data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

DO POBRANIA:

ogłoszenie_sp. ds pozyskiwania środków i edukacji kulturowej.doc