Przebudowa i remont budynku willowego RCAK – dostawa wyposażenia

 

Szczegóły informacji

Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury – dostawa wyposażenia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  1. „ Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury – dostawa wyposażenia”.

 – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)

– o wartości zamówienia, która nie przekracza równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp