Przetarg na dostawę i wyposażenie RCAK

 

Szczegóły informacji

Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury – dostawa wyposażenia.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury

Finansowanie: RPO

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-08-13 13:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-08-05 przez

Regionalne Centrum Animacji Kultury
Ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
_________________________________
                  Zamawiający
Znak sprawy: DZ.231.1.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Przebudowa i remont budynku willowego  Regionalnego Centrum Animacji Kultury – dostawa wyposażenia”.
– prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.poz. 1986, ze zm.)
– o wartości zamówienia, która nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp

➥ SIWZ

➥ Zmiana SIWZ

➥ 01.1.Część I SIWZ zał. nr 1 Oświadczenie

➥ CZĘŚĆ II Opis Przedmiotu Zamówienia

➥ Opis minimalnych parametrów wyposażenia – RCAK

➥ 04.1 Część IV SIWZ zał. nr 1 Formularz cenowy

➥ Zestawienie wraz z lokalizacją wyposażenia

 ➥ Willa wyposażenie meblowe AW.1

 ➥ Willa wyposażenie meblowe AW.2

➥ Willa wyposażenie meblowe AW.3

➥ Willa wyposażenie meblowe AW.4

➥ Willa wyposażenie meblowe AW.5

Willa wyposażenie meblowe AW.6

➥ Willa wyposażenie meblowe AW.7

 ➥ Część III – Wzór umowy o zamówienie publiczne (z załącznikami)

 ➥ 04.0 Część IV SIWZ Formularz ofertowy

➥ 04.2 Część IV SIWZ zał. nr 2 Oświadczenie

➥ 04.3 Część IV SIWZ zał. nr 3 Oświadczenie

➥ Informacja z otwarcia ofert

➥ Zawiadomienie o unieważnieniu