Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury…

W ramach projektu „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT ( I i II typ projektu), nr projektu: RPLB.04.04.01. IZ.00-08-K01/16 powstanie nowy budynek RCAK.

Budynek będzie miał trzy kondygnacje. Znajdzie się tu m.in. wielofunkcyjna sala widowiskowa na ok. 130 osób, hole wystawowe, trzy interaktywne sale z możliwością połączenia z przestrzenią holu, sale trenerskie, pracownia poligrafii – sala starego i nowego druku, sala design project, kawiarnia, sala taneczna i garderoby, toalety, magazyny, pokoje instruktorów.

Teren parku zostanie zrewitalizowany poprzez odtworzenie pierwotnego układu ścieżek i alejek. Elementy małej architektury będą wykonane wg wzorów historycznych, zostanie odtworzona fontanna. Zieleń parkowa będzie poddana kompleksowej pielęgnacji, planowane są również nasadzenia krzewów różanych i bylin.  Zaplanowana jest również renowacja zabytkowego ogrodzenia.