Oferta pracy – Asystent dyrektora, specjalista ds. kadr

Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze poszukuje  kandydata / kandydatki na stanowisko:

Asystent dyrektora, specjalista ds. kadr

Miejsce pracy: Zielona Góra

Opis stanowiska:

 1. Uzgadnianie, prowadzenie i nadzór nad kalendarzem Dyrektora.
 2. Wsparcie Dyrektora w zadaniach informacyjnych i kontrolnych.
 3. Pomoc w codziennej organizacji i koordynacji działań Dyrektora.
 4. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w imieniu Dyrektora.
 5. Zapewnienie przepływu i zarządzanie informacjami pomiędzy Dyrektorem a innymi komórkami organizacyjnymi – nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji w Centrum.
 6. Kontakt z partnerami zewnętrznymi w niezbędnym zakresie.
 7. Tworzenie zestawień raportów, analiz, prezentacji na potrzeby Dyrektora.
 8. Samodzielne redagowanie pism, dbałość o właściwą formę dokumentów wychodzących.
 9. Zarządzanie dokumentacją w zakresie: wysyłania i odbioru korespondencji, rejestracji pism przychodzących i wychodzących oraz prowadzenia teczek spraw Dyrektora.
 10. Przygotowywanie spotkań i zebrań w firmie, planowanie podróży służbowych.
 11. Organizacja i planowanie podróży służbowych.
 12. Zadania reprezentacyjne: przyjmowanie i opieka nad gośćmi wewnątrz firmy.
 13. Inne prace związane z codzienną działalnością administracyjną biura.
 14. Organizowanie, obsługiwanie spotkań i konferencji.
 15. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Centrum, a w szczególności:
  1. kompletowanie dokumentów przy przyjęciu nowego pracownika do pracy oraz wymaganych dokumentów w trakcie zatrudnienia,
  2. zakładanie i prowadzenie oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych,
  3. prowadzenie rejestrów pracowników,
  4. obsługa programów użytkowych dotyczących spraw osobowych,
  5. obliczanie wymiarów urlopów wypoczynkowych, kontrola urlopów okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych,
  6. ustalanie prawa do dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i pośmiertnych,
  7. prowadzenie ewidencji w zakresie urlopów pracowniczych,
  8. sporządzanie świadectw pracy dla pracowników,
  9. prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy i czasu nieprzepracowanego,
  10. sporządzanie sprawozdań GUS, PFRON ze stanu i struktury zatrudnienia,
  11. zawiadomienie stosownego urzędu pracy o zatrudnieniu nowego pracownika.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Mile widziane doświadczenie pracy w instytucji kultury.
 3. Pożądane kompetencje: komunikatywność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, sporządzania pism.
 4. Mile widziana biegła znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na etat.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą tymczasową w Zielonej Górze  ul. Kościelna 2, 65-057 Zielona Góra,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa
w art. 22(1) §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystent dyrektora, specjalista ds. kadr  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 z  późn.zm.)”,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 6. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
 7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 8. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w  przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty opatrzoną dopiskiem „Asystent dyrektora, specjalista ds. kadr” prosimy składać w terminie do dnia 28 lutego 2019r.
w tymczasowej siedzibie Instytucji – ul. Kościelna 2, 65-001 Zielona Góra.

Instytucja zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.