Umowa z “Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat”

W dniu 14 listopada 2018 r. Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze podpisał umowę z Panem Jackiem Bułatem prowadzącym działalność pod nazwą  Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat , z siedzibą w Poznaniu , której przedmiotem jest:

– wykonanie dokumentacji zawierającej aktualizację projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania robót zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia sporządzonym przez Zamawiającego,

– opracowanie zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę w projekcie w stosunku do pozwolenia na budowę objętego decyzją nr 899/2016 z dnia 21.12.2016 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Całkowity koszt realizacji umowy to kwota 66 420,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100).