Oferta pracy – spec. ds. edukacji kulturowej

Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze poszukuje  kandydata / kandydatki na stanowisko:

Specjalista ds. edukacji kulturowej  

Miejsce pracy: Zielona Góra

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie poradnictwa i edukacji w zakresie amatorskiej twórczości w ramach programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, łączących edukację kulturalną z animacją czasu wolnego.
 2. Organizacja, opieka merytoryczna, promocja i realizacja warsztatów w ramach w/w programu.
 3. Współtworzenie oraz realizacja projektów o charakterze społeczno-kulturalnym, w siedzibie RCAK i poza nią.
 4. Kreowanie polityki współpracy oraz budowanie relacji na wielu poziomach (lokalnym i ponadlokalnym).
 5. Współpraca z partnerstwami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami nieformalnymi.
 6. Koordynowanie Miejsc Aktywności Lokalnej, opieka nad nimi oraz wsparcie animacyjne.
 7. Przygotowywanie aplikacji grantowych, prowadzenie dokumentacji np. do Narodowego Centrum Kultury i innych podmiotów.
 8. Organizacja przedsięwzięć oraz wydarzeń (m.in. spotkań roboczych, konferencji, eventów informacyjnych) realizowanych na poczet działań projektowych.
 9. Nadzór nad warsztatami odbywającymi się w ramach prowadzonego projektu.
 10. Współdziałanie z Partnerami projektu.
 11. Prowadzenie impreseriatu realizowanych wydarzeń.
 12. Przeprowadzanie badań w systemie ewaluacji.
 13. Budowa bazy danych oraz mapowanie pozyskanych informacji.
 14. Prowadzenie marketingu i reklamy prowadzonego projektu.
 15. Organizacja szkoleń dla odbiorców realizowanego projektu.
 16. Organizacja konkursów regrantingowych.
 17. Prawidłowe wydatkowanie kosztów zawartych w kosztorysie projektu.
 18. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem działań zawartych w harmonogramie projektu.
 19. Współpraca i opieka nad osobami zatrudnionymi przy projekcie.
 20. Sprawozdanie i rozliczanie prowadzonych projektów.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Mile widziane doświadczenie pracy w instytucji kultury.
 3. Pożądane kompetencje: komunikatywność, samodzielność, dążenie do rezultatu, umiejętność analitycznego myślenia, sporządzania pism.

 

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na etat.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą tymczasową w Zielonej Górze  ul. Kościelna 2, 65-057 Zielona Góra,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 22(1) §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11 (siedziba tymczasowa: ul. Kościelna 2) , w celu procesu rekrutacji.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

 1. List motywacyjny

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty opatrzoną dopiskiem „Specjalista ds. edukacji kulturowej” prosimy składać w terminie do dnia 30 listopada 2018r. w tymczasowej siedzibie Instytucji – ul. Kościelna 2, 65-001 Zielona Góra.

Instytucja zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

➥ Załącznik: Oferta pracy – spec. ds. edukacji kulturowej.docx