OFERTA PRACY – Specjalista ds. administracyjnych oraz zamówień publicznych

Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko:
Specjalista ds. administracyjnych oraz zamówień publicznych
Miejsce pracy: Zielona Góra

Opis stanowiska:

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  w tym zamówień do 30 000 EURO
 2. Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie przygotowania  i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w szczególności zamówień do 30 000 EURO.
 3. Opracowanie dokumentacji ofertowej w odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe oraz zapytania ofertowe.
 4. Opracowywanie wzorów umów na zamówienia publiczne oraz SIWZ, jak również zapytań ofertowych przy zamówieniach do 30 000 EURO.
 5. Udział w pracach komisji przetargowej.
 6. Prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.).
 7. Ocena składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz dokumentacji dotyczącej zamówień do 30 000 EURO).
 8. Prowadzenie rejestru postępowań i obowiązującej sprawozdawczości.
 9. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.
 10. Doradztwo i udzielanie niezbędnych informacji pracownikom Instytucji w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zamówień do 30 000 EURO.
 11. Monitorowanie wprowadzanych zmian ustawowych i analiza  wpływu tych zmian na regulacje wewnętrzne obowiązujące w Instytucji, w tym bieżące dostosowanie regulacji wewnętrznych do znowelizowanych przepisów prawa.
 12. Analiza corocznego zestawienia wydatków Instytucji w kontekście stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 13. Opracowanie i przekazanie do archiwizowania całości dokumentacji wynikającej ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 14. Prowadzenie pełnej sprawozdawczości nałożonej obowiązującymi przepisami prawa w powyższym zakresie.
 15. Wykonywanie dodatkowych poleceń przełożonych w zakresie obowiązków Zamawiającego wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych dodatkowych poleceń  odpowiednio do posiadanych kwalifikacji.
 16. Prowadzenie gospodarki transportowej: rozliczanie kart drogowych.
 17. Prowadzenie ewidencji wyjazdów pracowników Instytucji samochodami służbowymi.
 18. Odpowiedzialność, organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia Instytucji .
 19. Odpowiedzialność i nadzór nad celowym wykorzystaniem służbowych połączeń.
 20. Współdziałanie z innymi pracownikami Instytucji w ramach zespołów realizacyjnych powoływanych zgodnie z bieżącymi potrzebami.
 21. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 22. Współpraca przy sporządzaniu umów o współrealizacji imprez lub umów dotyczących realizacji wydarzeń kulturalnych.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe minimum 3 lat na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych  oraz  zamówień publicznych.
 3. Mile widziane doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych.
 4. Pożądane kompetencje: komunikatywność, samodzielność, dążenie do rezultatu, umiejętność analitycznego myślenia, sporządzania pism.

Oferujemy:

1.Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na etat.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą tymczasową w Zielonej Górze  ul. Kościelna 2,

65-057 Zielona Góra,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa
w art. 22(1) §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11 (siedziba tymczasowa: ul. Kościelna 2) , w celu procesu rekrutacji.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.”

 

 1. List motywacyjny

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty opatrzoną dopiskiem „Specjalista
ds. administracyjnych oraz zamówień publicznych”
prosimy składać w terminie do dnia 15.06.2018r. w tymczasowej siedzibie Instytucji – ul. Kościelna 2, 65-001 Zielona Góra.

Instytucja zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Oferta pracy

 

Komentarze

Komentarze