Ogłoszono konkurs na dyrektora RCAK

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące kryteria:

1/       wykształcenie wyższe,

2/       co najmniej 5-letni staż pracy w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,

3/       stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska kierowniczego,

4/       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5/       korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

6/       obywatelstwo polskie,

7/       nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.).

Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:

1/       podpisaną deklarację przystąpienia do konkursu zawierającą motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze;

2/       opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu pisemną koncepcję funkcjonowania (programową, organizacyjną i finansową) Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, na okres obejmujący 5 kolejnych lat począwszy od 1 stycznia 2018 r.; preferowane parametry dokumentu – do 15 stron formatu A 4, rodzaj czcionki: Arial Narrow rozmiar 12, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza,

3/       życiorys,

4/       kwestionariusz osobowy z fotografią,

5/       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia itp.),

6/       kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

7/       zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,

8/       oświadczenie kandydata, że nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

9/       oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10/   oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że jest mi znana treść ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) i w dniu rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika jednostki, nie będę naruszał zakazów wymienionych w art. 4 w/w ustawy”,

11/   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

Wnioski o przystąpienie do konkursu oraz powyższe dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej UMWL w Zielonej Górze (ul. Podgórna 7) lub w Wydziale Zamiejscowym UMWL w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Mościckiego 6).

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: do 23 marca 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie tutaj:  http://tiny.pl/gnpzn