Konkurs ofert na realizację zadań publicznych woj. Lubuskiego w zakresie kultury.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w dniu 23 stycznia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
     Na wsparcie zadań publicznych zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczona została kwota 200.000 zł.