RCAK otrzymał dofinansowanie!

Już wiemy!

Projekt rozbudowy RCAK otrzymał dofinansowanie.

Łączna wartość inwestycji 21 656 911,52 zł.

7 lipca 2017 r. została opublikowana lista wniosków objętych dofinansowaniem w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 30 000 000,00 (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 31 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 28 wniosków tj. takich, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymały min. 41,4 pkt. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 141 201 672,47 PLN, natomiast całkowita wartość wynosi 176 685 118,74 PLN.

Z uwagi na niewystarczającą wysokość alokacji Konkursu dofinansowaniem zostanie objętych 5 wniosków, które zostały ocenione najwyżej.

Z radością informujemy, że Regionalne Centrum Animacji Kultury jest wśród najwyżej ocenionych. Kwota dofinansowania 18 408 374,77 zł.

Lista projektów- sprawdź!